Obchodní podmínky pro e-shop

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na nákupy zboží a služeb v internetovém obchodě e-shop (dále jen "obchod").
 2. Provozovatelem obchodu je Drift Paragliders s.r.o., Křižíkova 3137/68r, 61200 Brno, IČ: 09508490, DIČ: CZ09508490
 3. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen "smluvní strany").

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odeslání objednávky kupujícím není závazné. Objednávka je považována za poptávku ze strany kupujícího.
 2. Po obdržení objednávky provozovatel obchodu zašle kupujícímu e-mailem oznámení o dostupnosti zboží či služeb (dále jen "oznamení"). Oznamení obsahuje informace o dostupnosti zboží, ceně, předpokládaném termínu dodání a platebních podmínkách.
 1. Kupující má možnost potvrdit nebo odmítnout nabídku zboží či služeb uvedených v oznamení. Potvrzení kupujícím znamená uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Provozovatel obchodu se zavazuje dodržet cenu zboží či služeb uvedenou v oznamení. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých daní a poplatků.

III. Dodací a platební podmínky

 1. Provozovatel obchodu nabízí následující způsoby dopravy: PPL a osobní odběr v Brně
 1. Dodací lhůty jsou uvedeny v oznamení o dostupnosti zboží. Provozovatel obchodu se zavazuje dodat zboží v co nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. Provozovatel obchodu nabízí následující platební možnosti: (příklady platebních možností: bankovní převod, dobírka, platba kartou, platba online platebním systémem).
 3. Kupující je povinen uhradit cenu zboží včetně dodacích nákladů předem, pokud není v oznamení o dostupnosti zboží sjednána jiná platební podmínka.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž by musel uvést důvod.
 2. Pro vyjádření odstoupení od smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který provozovatel obchodu zpřístupňuje na svých internetových stránkách.
 3. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím musí být zboží vráceno nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 4. Provozovatel obchodu vrátí kupujícímu uhrazenou částku za zboží do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla přijata platba. Pokud kupující výslovně požaduje jiný způsob vrácení finančních prostředků a nenastanou tak dodatečné náklady, provozovatel obchodu vyhoví tomuto požadavku.
 1. Provozovatel obchodu má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží již není skladem, není již vyráběno nebo se výrazně změnila cena dodavatele. V takovém případě provozovatel obchodu ihned informuje kupujícího a vrátí mu uhrazenou částku za zboží co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

V. Reklamační řád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u provozovatele obchodu v případě vad zboží v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není pro daný případ stanovena delší záruční doba.
 2. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace uplatněná v záruční lhůtě je brána v potaz.
 3. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek. Reklamační řád a informace o postupu při reklamaci jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele obchodu.
 1. Kupující je povinen reklamované zboží doručit či zaslat na adresu provozovatele obchodu, a to včetně popisu zjištěné vady a dokladu o koupi (faktura, dodací list, potvrzení o platbě).
 2. Provozovatel obchodu se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu na kupní ceně.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujících je poskytována na základě platných právních předpisů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Provozovatel obchodu zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely realizace objednávky, vedení účtu kupujícího a pro marketingové účely provozovatele obchodu. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely.
 1. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo námitky proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. Provozovatel obchodu se zavazuje nezveřejnit, nepředat či jinak zneužít osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu, s výjimkou situací, kdy je takový postup vyžadován zákonnou povinností nebo nezbytný pro plnění kupní smlouvy (např. při předání údajů dopravci či platobnímu systému).
 1. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele obchodu v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Provozovatel obchodu má právo měnit tyto obchodní podmínky. Nová verze obchodních podmínek je účinná okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách provozovatele obchodu.
 1. Případné spory mezi smluvními stranami lze řešit mimosoudně prostřednictvím systému alternativního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nebo online řešení spotřebitelských sporů (ODR) na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od (datum zveřejnění na internetových stránkách provozovatele obchodu).

Provozovatel obchodu: Drift Paragliders s.r.o., Křižíkova 3137/68r, 61200 Brno, IČ: 09508490, DIČ: CZ09508490